SLUŽBY

Jednoduché účtovníctvo

V sústave jednoduchého účtovníctva účtujú najmä živnostníci. Rozsah poskytnutých služieb je na vzájomnej dohode, v závislosti od zákonných povinnosti a od potrieb a požiadaviek klienta. Okrem kompletného spracovania účtovníctva poskytujeme aj účtovný dohľad, kontrolu účtovníctva a poradenstvo.

Služby poskytované v súvislosti vedenia jednoduchého účtovníctva:

Kontrola dokladov

Po prijatí dokladov vykonáme kontrolu správnosti a v prípade chýb kontaktujeme klienta.

Zaúčtovanie dokladov

Učtovné doklady správne zaúčtujeme do peňažného denníka a ďalších účtovných kníh.

Daňové priznanie k DPH

Podľa platnej legislatívy zostavíme daňové priznanie k DPH, kontrolný a súhrnný výkaz.

Účtovná závierka

Na konci roka zostavíme účtovnú závierku obsahujúcu príjmy, výdavky, majetok a záväzky.

Daňové priznanie

Vypočítame daň z príjmov a vyplníme daňové priznanie v rámci platných zákonov.

Reporting a poradenstvo

Klienta pravidelne informujeme o hospodárení firmy, radíme a navrhujeme riešenia.

Podvojné účtovníctvo

Podvojného účtovníctva vedú najmä spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.). Špecializujeme sa na vedenie účtovníctva pre malé a stredné podniky. Rozsah poskytnutých služieb je na vzájomnej dohode, v závislosti od zákonných povinnosti a od potrieb a požiadaviek klienta. Okrem kompletného spracovania účtovníctva poskytujeme aj účtovný dohľad, kontrolu účtovníctva a poradenstvo.

Služby poskytované v súvislosti vedenia podvojného účtovníctva:

Kontrola dokladov

Po prijatí dokladov vykonáme kontrolu správnosti a v prípade chýb kontaktujeme klienta.

Zaúčtovanie dokladov

Účtovné doklady správne zaúčtujeme do denníka a hlavnej knihy.

Daňové priznanie k DPH

Podľa platnej legislatívy zostavíme daňové priznanie k DPH, kontrolný a súhrnný výkaz.

Účtovná závierka

Zostavíme účtovnú závierku – súvahu, výkaz ziskov a strát a aj poznámky.

Daňové priznanie právnickej osoby

Vypočítame daň z príjmov a vyplníme daňové priznanie v rámci platných zákonov.

Reporting a poradenstvo

Klienta pravidelne informujeme o hospodárení firmy, radíme a navrhujeme riešenia.

Mzdy a personalistika

Každá firma, ktorá je zamestnávateľom, si musí plniť mzdové a odvodové povinnosti. Ponúkame kompletné spracovanie mzdovej a personálnej agendy vrátane poradenstva. Rozsah poskytnutých služieb je na vzájomnej dohode. Mzdy obvykle spracúvame klientom, ktorým zároveň vedieme účtovníctvo.

Služby poskytované v súvislosti vedenia mzdovej a personálnej agendy:

Poradenstvo ohľadom mzdovej politiky

Poradíme pri optimalizácii mzdových nákladov.

Pracovné zmluvy, dohody

Pripravíme pracovné zmluvy, dohody a všetky potrebné dokumenty.

Registrácie, prihlášky a odhlášky

Prihlásime a odhlásime zamestnávateľa aj zamestnancov do príslušných registrov.

Evidencia zamestnancov

Vypracujeme všetky povinné evidencie vašich zamestnancov.

Spracovanie miezd

Vypočítame mzdy vašich zamestnancov.

Plnenie zákonných povinnosti

Splníme všetky povinnosti voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu.

Daňové a ekonomické poradenstvo

Daňové poradenstvo zahŕňa poradenstvo pri optimalizácii základu dane a dane, poskytovanie stanovísk a vysvetlenie pre klientov k aplikácii daňových predpisov v oblasti daní. Klientom ponúkame vypracovanie rožných typov daňových priznaní v súlade s aktuálnou legislatívou.

Jednou z najdôležitejšou funkciou účtovníctva je poskytovať podklady pre riadenie a optimalizáciu podniku. V našej snahe je pomôcť klientovi rozvíjať svoje podnikanie aj nad rámec účtovníctva a daní.

Služby poskytované v súvislosti daňového a ekonomického poradenstva:

Zostavenie daňových priznaní

Zostavíme daňové priznanie k rôznym typom daní.

Plánovanie daní

Poradíme pri plánovaní daní, najmä daň z príjmu.

Optimalizácia daňovej povinnosti

V súlade so zákonnými možnosťami optimalizujeme daň.

Monitoring daňových zákonov

Na zmeny v zákonoch klientov včas informujeme a pripravíme.

Zastupovanie klientov pred daňovým úradom

Zastúpime klienta pri daňovej kontrole.

Vypracovanie finančných analýz a reportov

Zostavíme analýzy podľa požiadaviek klienta.

Zostavenie plánu podnikania

Vypracovanie podnikateľského plánu pre interné potreby.

Analýza a kontrola účtovníctva

Skontrolujeme vaše účtovníctvo a spravíme analýzu zostatkov.

Našim cieľom je pomáhať vám

Klienti sú u nás na prvom mieste. Neváhajte si s nami naplánovať bezplatnú konzultáciu a zistite, ako môžeme pomôcť práve vám.